МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ СИ
ТО ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (SI)
Основные единицы СИ
Το σύστημα μονάδων (SI)

Величина
Φυσικό μέγεθος
Размерность
Σύμβολο μεγέθους
Наименование
Μονάδα
Обозначение Σύμβολο μονάδας
Длина Μήκος L Метр Μέτρο Μ
Масса Μάζα Μ Килограмм Χιλιόγραμμο Kg
Время Χρόνος Τ Секунда Δευτερόλεπτο S
Сила электрического тока Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Ι Ампер Αμπέρ Α
Термодинамическая температура Θερμοδυναμική θερμοκρασία Θ Кельвин Κέλβιν Κ
Количество вещества Αριθμήσιμη ποσότητα ύλης Ν Моль Μολ Mol
Сила света Φωτεινή ένταση J Кандела Κανδήλα/καντέλα Cd

Важнейшие производные единицы СИ
Βασικές παράγωγες μονάδες του S.I.

Величина
Μέγεθος
Название
Ονομασία
Обозначение
Σύμβολο
Размерность
Ισοδυναμία
Площадь
Επιφάνεια
Квадратный метр
Τετραγωνικό μέτρο
Μ2 m2  
Объём, вместимость
Όγκος
Кубический метр
Κυβικό μέτρο
Μ3 m3  
Частота
Συχνότητα
Герц
Hertz (χερτζ)
Гц Hz S-1
Плотность
Πυκνότητα
Килограмм на кубический метр
Χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο
кг/м3 kg/m3  
Скорость
Ταχύτητα
Метр в секунду
Μέτρο ανά δευτερόλεπτο
м/с m/s  
Угловая скорость
Γωνιακή ταχύτητα
Радиан в секунду
Radian ανά δευτερόλεπτο
рад/с rad/s  
Ускорение
Επιτάχυνση
Метр на секунду в квадрате
Μέτρο ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο
м/с2 m/s2  
Сила
Δύναμη
Ньютон
Newton (Νεύτων)
Η Ν Kg.m/s2
Давление
Πίεση
Паскаль
Pascal
Па Ра N/m2
Работа, энергия, количество теплоты
Έργο, ενέργεια, ποσότητα θερμότητας
Джоуль
Joule (ζουλ)
Дж J N.m
Мощность
Ισχύς
Ватт
Watt (βαττ)
Вт W J/s
Электрический заряд
Ηλεκτρικό φορτίο
Кулон
Coulomb (κουλόμβ)
Кл С A.s
Разность электрических потенциалов, электродвижущая сила
Διαφορά (ηλεκτρικού) δυναμικού, ηλεκτρεγερτική δύναμη
Вольт
Volt (βολτ)
В V W/A, J/C
Напряженность электрического поля
Ένταση ηλεκτρικού πεδίου
Вольт на метр
Volt (βολτ) ανά μέτρο
В/м V/m N/C
Электрическое сопротивление
Ηλεκτρική αντίσταση
Ом Ohm (ωμ, ομ) Ом Ω V/A
Ёмкость
Χωρητικότητα
Фарад
Farad (φαράδ)
Φ F A.s/V
Магнитный поток
Μαγνητική ροή
Вебер
Weber (βέμπερ)
Вб Wb V.s
Индуктивность, взаимная индуктивность
Συντελεστής αυτεπαγωγής, αμοιβαίας επαγωγής
Генри
Henry
Гн Η Vs/A
Напряжённость магнитного поля
Ένταση μαγνητικού πεδίου
Тесла
Tesla
Тл Τ Wb/m2
Активность (радиоактивного источника)
Ενεργότητα (ραδιενεργού πηγής)
Беккерель
Becquerel
Бк Bq S-1
Поглощённая доза излучения
Απορροφηθείσα δόση ακτινοβολίας
Грэй
Gray
Γρ Gy J/Kg

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований
Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια μονάδων

Множитель
Πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο
Наименование
Ονομασία
Обозначение
Σύμβολο
1000 000= 106 мега μέγα- Μ
1000= 103 кило χιλιο Κ Κ
100= 102 гекто εκατο- Γ
10=101 дека δεκα- да da
0,1 = 101 деци δεκατο- D D
0,01 = 102 санти εκατοστό- С С
0,001 = 103 милли χιλιοστό- ή μίλι Μ Μ
0,000 001 = 106 микро μικρο- Mk Μ
0,000 000 001 = 109 нано νανο- Η Ν
0,000 000 000 001 = 1012 пико πικο- Π Ρ

Математические знаки и символы
Μαθηματικά σημάδια και σύμβολα

Знак
Σύμβολο
Название Ονομασία
+ Плюс, положительный Συν, θετικός
- Минус, отрицательный Μείον/πλην, αρνητικός
± Плюс-минус Συν-πλην
× Умножить Πολλαπλασιάζω, επί, «φορές»
÷ Разделить Διαιρώ, διά
Разделить Διαιρώ, διά (!/з)
Черта дроби Διαιρείται διά, λόγος του
= Равно Ίσον, ισούται
Не равно Δεν ισούται
= Тождественно Ταυτίζεται
Приблизительно Περίπου
> Больше чем Μεγαλύτερο από
< Меньше чем Μικρότερο από
() Круглые скобки Παρενθέσεις
[] Квадратные скобки Αγκύλες
Меньше или равно Ίσο με ή μικρότερο από
Больше или равно Ίσο με ή μεγαλύτερο από
{} Фигурные скобки Άγκιστρα
Бесконечность (до бесконечности) Άπειρο, στο άπειρο
Квадратный корень Τετραγωνική ρίζα
% Процент Επί τοις εκατό
Минута Λεπτό του τόξου
° Градус Μοίρα του τόξου
Секунда Δευτερόλεπτο του τόξου
Σ Сумма Άθροισμα
ί Интеграл Σύμβολο ολοκληρώματος
II Параллельно Παράλληλος

Знаки препинания
Τα σημεία της στίξης

выделяющие - συντακτικά
отделяющие - σχολιαστικά
вопросительный знак (?) το ερωτηματικό (;)
восклицательный знак (!) το θαυμαστικό (!)
двоеточие (:) η διπλή τελεία (:)
запятая (,) το κόμμα (,)
кавычки («») τα εισαγωγικά («»)
многоточие ( ...) τα αποσιωπητικά (... )
скобки () η παρένθεση ()
тире (-) η παύλα (-)
точка (.) η τελεία (.)
точка с запятой (.,) η άνω τελεία (')

Сила ветра
Η ένταση του ανέμου

Баллы Бофорта
Βαθμίδες μποφόρ (Beaufort)
Характеристика Χαρακτηρισμός
0 Штиль Νηνεμία
1 Тихий ветер Υποπνέων άνεμος
2 Легкий ветер Ασθενής άνεμος
3 Слабый ветер Λεπτός άνεμος
4 Умеренный ветер Μέτριος άνεμος
5 Свежий ветер Λαμπρός άνεμος
6 Сильный ветер Ισχυρός άνεμος
7 Крепкий ветер Σφοδρός άνεμος
8 Очень крепкий ветер Ορμητικός άνεμος
9 Шторм θύελλα
10 Сильный шторм Ισχυρή θύελλα
11 Жестокий шторм Σφοδρή θύελλα
12 Ураган Τυφώνας

Цвета каления
Οι χρωματισμοί οφειλόμενοι σε υψηλές θερμοκρασίες

Температура
Θερμοκρασία (°С)
Цвет Χρωματισμός
550 темно-коричневый σκοτεινός καστανός
630 коричнево-красный καστανός ερυθρός
680 темно-красный σκοτεινός ερυθρός
740 темно-вишневый σκοτεινός κερασί
770 вишневый κερασί
800 ярко- или светло-вишневый κερασί ανοικτός
850 светло-красный ερυθρός ανοικτός
900 ярко-красный ερυθρός έντονος
950 желто-красный πορτοκαλί
1000 желтый κίτρινος
1100 ярко-желтый κίτρινος έντονος
1200 желто-белый κίτρινος ανοικτός
1300 белый λευκός

Цвета пожалости
Οι χρωματισμοί οφειλόμενοι σε οξείδια

Температура
Θερμοκρασία (°С)
Цвет Χρωματισμός
220 соломенный βαθύ κίτρινος
230 золотистый χρυσοκίτρινος
240 коричневый καστανός
250 красно-коричневый ερυθρο-καστανός
260 пурпурный πορφυρόχρωμος / πορφυρούς
280 фиолетовый ιόχρους (βιολετί)
300 синий (васильковый) κυανούς (βαθύς γαλανός)
320 светло-голубой γαλανός ανοικτός
330-350 светло-серый σταχτόχρωμος η τεφρόχρους

Тропы
Λεκτικοι τροποι

Аллегория Η αλληγορία
Гипербола Η υπερβολή
Ирония Η ειρωνεία
Литота Η λιτότητα
Метафора Η μεταφορά
Метонимия Η μετωνυμία
Олицетворение Η προσωποποίηση
Перифраза Η περίφραση
Синекдоха Η συνεκδοχή
Сравнение Η παρομοίωση
Эпитет Το επίθετο

Цифровые соотношения
Αριθμητικές ισοτιμίες

Арабские цифры
Αραβικοί αριθμοί
Греческие цифры
Ελληνικοί αριθμοί
Арабские цифры
Αραβικοί αριθμοί
Греческие цифры
Ελληνικοί αριθμοί
1 α' 60 ξ'
2 β' 70 ο'
3 γ' 80 π'
4 δ' 90 .ο'
5 ε' 100 ρ'
6 στ' 200 σ'
7 ζ' 300 τ'
8 η' 400 υ'
9 θ' 500 φ'
10 ι' 600 Χ
11 ια' 700 ψ'
12 ιβ' 800 ω'
13 ιγ' 900 .π'
14 ίδ 1000
15 ιε' 2 000 β'
16 ιστ' 3 000 .γ'
17 ιζ' 5 000 .ε'
18 ιη' 10 000 .ι'
19 ιθ' 20 000 .κ'
20 κ' 30 000 λ'
30 λ' 40 000 μ'
40 μ' 50 000 ν'
50 ν' 100 000 .ρ'

Ветры
Ανέμοι

ВЕТЕР
ΑΝΕΜΟΣ
НАЗВАНИЕ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
(επίσημη και λαίκή)
Северный (Ν)
Βόρειος (Β)
Северный (норд)
Βορράς/Βοριάς (Τραμουντάνα)
Северо-северо-восточный (NNE)
Βόρειος-Βορειοανατολικός (ΒΒΑ)
Северо-северо-восточный (норд-норд-ост)
Μεσοβορράς (Γραιγοτραμουντάνα)
Северо-восточный (NE)
Βορειοανατολικός (ΒΑ)
Северо-восточный (норд-ост)
Μέσης (Γραίγος)
Восточно-северовосточный (ENE)
Ανατολικός-Βορειοανατολικός (ΑΒΑ)
Восточно-северовосточный (ост-норд-ост)
Μεσαπηλιώτης (Γραιγολεβάντες)
Восточный (Ε)
Ανατολικός (Α)
Восточный (ост)
Απηλιώτης (Αεβάντες)
Восточно-юго-восточный (ESE)
Ανατολικός-Νοτιοανατολικός (ANA)
Восточно-юго-восточный (ост-зюйд-ост)
Ευραπηλιώτης (Σοροκολεβάντης)
Юго-восточный (SE)
Νοτιοανατολικός (ΝΑ)
Юго-восточный (зюйд-ост)
Εύρος (Σιρόκος)
Юго-юго-восточный (SSE)
Νοτιο-Νοτιοανατολικός (ΝΝΑ)
Юго-юго-восточный (зюйд-зюйд-ост)
Ευρόνοτος (Οστριασιρόκος)
Южный (S)
Νότιος (Ν)
Южный (зюйд)
Νότος/Νοτιάς (Όστρια)
Юго-юго-западный (SSW)
Νότιο-Νοτιοδυτικός (ΝΝΔ)
Юго-юго-западный (зюйд-зюйд-вест)
Αιβόνοτος (Οστριογαρμπής)
Юго-западный (SW)
Νοτιοδυτικός (ΝΔ)
Юго-западный (зюйд-вест)
Αιψ, Λιβός, Αίβας (Γαρμπής)
Западно-юго-западный (WSW)
Δυτικός-Νοτιοδυτικός (ΔΝΔ)
Западно-юго-западный (вест-зюйд-вест)
Λιβοζέφυρος (Πουνεντογάρμπης)
Западный (W)
Δυτικός (Δ)
Западный (вест)
Ζέφυρος (Πουνέντες)
Западно-северо-западный (WNW)
Δυτικός-Βορειοδυτικός (ΔΒΔ)
Западно-северо-западный (вест-норд-вест)
Σκιρωνοζέφυρος (Πουνεντομαΐστρος)
Северо-западный (NW)
Βορειοδυτικός (ΒΔ)
Северо-западный (норд-вест)
Σκίρων (Μαΐστρος)
Северо-северо-западный (NNW)
Βόρειο-Βορειοδυτικός (ΒΒΔ)
Северо-ссверо-западный (норд-норд-вест)
Σκιρωνοβορράς (Μαϊστροτραμουντάνα)

Волны
Κύματα

Волнение моря в баллах
Η θαλάσσια αναταραχή σε βαθμούς
Средняя длина волны в метрах
Μέσο ύψος κυμάτων σε μέτρα
1 0,3
2 0,3-0,6
3 0,6-1,2
4 1,2-2,4
5 2,4-4
6 4-6
7 6-9
8 9-14
9 14-45

Объем
Όγκος

Liter литр λίτρο
US fl.oz. унция жидкостная (США) НП ουγγιά
lmp.fl.oz унция жидкостная (Великобр.) HB ουγγιά
lmp.pint пинта (Великобр.) HB πιντ
Us.gal. галлон (США) НП γαλόνι
lmp gal. галлон (Великобр) HB γαλόνι

единица μονάδα liter Us.fl.oz. lmp.fl.oz lmp.pint Us.gal lmp.gal
1 liter 1 33,81 35,3 1,76 0,2642 0,22
1 Us fl oz 0,0296 1 1,041 0,052 0,0078 0,0065
1 lmp.fl.oz. 0,0284 0,9607 1 0,05 0,0075 0,0062
lmp.pint 0,5682 19,21 20 1 0,1501 0,125
1 Us.gal. 3,785 128 133,2 6,662 1 0,8327
1 lmp.gal. 4,546 153,7 160 8 1,201 1

1 lmp.barrel (bbl) = 163, 65 liter
1 баррель (Великобр.) = 163,65 литров
1 HB βαρέλι(ο) = 163,65 λίτρα
1 Us. Barrel (bbl) = 31,5 Us.gal. = 119,237 liter
1 баррель (США) = 31,5 галлонов (США) = 119,237 литров
1 НП βαρέλι(ο) = 31,5 НП γαλόνια = 119,237 λίτρα
1 oil barrel = 42 Us gal. = 35 lmp.gal. = 158,987 liter
1 нефтяной баррель = 42 галлона (США) = 35 галлонов (Великобр.) = 158,987 литров
1 βαρέλι(ο) πετρελαίου = 42 НП γαλόνια = 35 HB γαλόνια = 158,987 λίτρα

Группа крови
Ομάδα αίματος

Группа Η ομάδα
Первая О (όμικρον)
Вторая A (άλφα)
Третья Β (βήτα)
Четвертая AB (άλφα-βήτα)